Szanowni Państwo!

W trosce o naszych Mieszkańców przygotowaliśmy Karty usług, które mają dostarczyć podstawowych informacji o usługach świadczonych w naszym Urzędzie. Mają one umożliwić właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy jak równiez skrócić do minimum czas jej realizacji.

Karty usług zawierają takie informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, numer pokoju, w którym można załatwć daną sprawę, czas realizacji sprawy, a także tryb odwoławczy. Karty usług oprócz wersji multimedialnej udostępnione są również w wersji papierowej na terenie Urządu Gminy Miejsce Piastowe.

Aby zobaczyć kartę usługi, należy poniżej wybrać sprawę której dotyczy.


Cmentarze komunalne

WRN/1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac związanych z chowaniem zmarłych

WRN/2 Zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych

WRN/3 Zezwolenie na likwidację nagrobka


Działalność gospodarcza

OA/7 CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidenci i Informacji o Działalności Gospodarczej

OA/8 Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców

OA/9 Zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

OA/10 Wykreślenie z wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej


Ewidencja ludności – w aktualizacji


Gospodarka komunalna

GP/12 Podział nieruchomości

GP/13 Rozgraniczenie nieruchmości

GP/14 Numeracja porządkowa nieruchomości

GP/15 Dzierżawa komunalnych nieruchomości gruntowych

GP/16 Sprzedaż nieruchomości komunalnych


Najem lokali

GP/6 Najem lokalu użytkowego

GP/7 Najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy


Ochrona środowiska

GP/1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek

GP/2 Udzielenie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

GP/3 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie pas rasy uznanej za agresywną

GP/4 Udzielenie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

GP/17 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

GP/18 Deklaracja odpady komunalne


Podatki i opłaty

FP/1 Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

FP/2 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

FP/3 Odroczenie terminu płatności

FP/4 Umorzenie w spłacie zobowiązań podatkowych

FP/5 Realizacja i zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 roku

FP/6 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach


Urząd Stanu Cywilnego – w aktualizacji


Wycinka drzew

GP/5 Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów z terenów nieleśnych


Zagospodarowanie przestrzenne

GP/8 Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

GP/9 Zaświadczenie o położeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

GP/10 Zaświadczenie w sprawie zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GP/11 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


Zezwolenia na alkohol

OA/11 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

OA/12 Zezwolenie (jednorazowe) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

OA/13 Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

OA/14 Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży

Skip to content